OSMANLI HANEDANI

I. Osman

Padişahlığı: 1299 – 1326

Devrindeki önemli olaylar:

1287 Karacahisar’ın alınması ve ilk hutbenin okunması

1289İnönü ve Eskişehir’in Osman Bey’e verilmesi, Bilecik’in fethi.

1299 Osman Bey’in bağımsız olması, İnegöl’ün fethi.

1308 Akhisar ve Kocahisar’ın alınması.

1326 Osman Gazi’nin ölümü ve Söğüt’e gömülmesi.

Orhan Gazi

Padişahlığı: 1326 – 1359

Devrindeki önemli olaylar:

Bursa’nın Fetihi.

1327 İlk Osmanlı parası olan Osmanlı akçesinin çıkarılması.

1330 İznik’in alınması.

1338 İzmit’in alınması.

1354 Şehzade Süleyman’ın Ankara’yı alması.

1356 Şehzade Süleyman’ın Gelibolu’da Avrupa’ya çıkması.

1359 Orhan Gazi ve Şehzade Süleyman’ın ölümü.

I.Murat (Hüdavendigar)

Padişahlığı: 1359 – 1389

Devrindeki önemli olaylar:

1364 Sırpsındığı Zaferi

1380 Manastır ve Pirlepe’nin alınması.

1385 Sofya ve Niş’in alınması

1389 1.Kosova Meydan Muharebesi ve 1.Murat’ın ölümü

I.Bayezid (Yıldırım)

Padişahlığı: 1389 – 1402

Devrindeki önemli olaylar:

1390 Germiyan, Aydın, Saruhan birliklerine son vermesi, İstanbul’u kuşatması.

1393 Amasya’nın alınması

1394 Selanik’in fethi

1396 Niğbolu Meydan Savaşı Zaferi

1398 Samsun’un Osmanlılara katılması

1401 Timur’un ilerlemesi ve Bayezid’le mektuplaşması

1402 Anakara Savaşı, Osmanlılar’ın yenilgisi ve Bayezid’in esir düşmesi

1403 Beyazid’in ölümü

Fetret Devri

Dönem: 1402 – 1413

Ankara Savaşı sonunda Anadolu’daki Türk birliği bozuldu ve Osmanlı Devleti parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yıldırım Bayezid’in oğulları babalarının ölümü üzerine taht mücadelesine başladılar. Böylece Osmanlı tarihinin en büyük kargaşa dönemi başladı. Fetret Dönemi olarak adlandırılan bu dönemdeki taht mücadeleleri, Timur’un Anadolu’da güçlü bir devlet bırakmak istememesi ve Bizans entrikaları ile daha da şiddetlendi.


Süleyman Çelebi Edirne’de, İsa Çelebi Bursa’da, Mehmed Çelebi Amasya’da ve Musa Çelebi Balıkesir’de saltanatını ilan etti.


Mehmed Çelebi ve Musa Çelebi, aralarında anlaşarak Bursa valisi İsa Çelebi’yi büyük bir hezimete uğrattı. Mehmed Çelebi, Süleyman Çelebi’nin de ortadan kaybolması gerektiğini biliyordu. Bu amaçla Musa Çelebi’yi Süleyman Çelebi üzerine Edirne’ye gönderdi. Musa Çelebi, kardeşi Süleyman Çelebi’yi yenerek Edirne’yi ele geçirdi. Ancak Mehmed, Çelebi’ye verdiği sözü tutmadı ve kendisini Edirne’de padişah ilan etti. 1413’te Musa Çelebi’yi nihayet ortadan kaldıran Mehmed Çelebi, Fetret Devri’ne bitirdi.

I.Mehmet (Çelebi)

Padişahlığı: 1413 – 1421

Devrindeki önemli olaylar:

1413 Kardeşi Musa Çelebi ile mücadelesinde başarı kazanıp Osmanlı Devleti’nin başına geçmesi ve Fetret Devrinin sona ermesi.

1414 İzmir’in alınması.

1419 Şeyh Bedrettin ayaklanmasının bastırılması.

1421 Edirne’de ölümü.

II.Murat:

Padişahlığı: 1421-1451

Devrindeki önemli olaylar:

1422 İstanbul’un kuşatılması

1425 Bizans’a barış ve Menteşe Beyliği’nin Osmanlılara katılması

1429 Germiyanoğulları Beyliği’nin Osmanlılara katılması

1430 Selanik’in tekrar alınması

1444 Segedin Barışı’ndan sonra kısa bir süre tahtını oğluna bırakıp Manisa’ya çekilmesi. Sonra tekrar padişah olup Varna Savaşı’nı kazanması. 

1448 2. Kosova Meydan Savaşı Zaferi 

1451 Ölümü

II.Mehmet (Fatih)

Padişahlığı: 1451-1481

Devrindeki önemli olaylar:

1452 Rumeli Hisarı’nın yapılması

1453 İstanbul’un fethi

1459 Sırbistan’ın Osmanlı topraklarına katılması.

1461 Amasra, Sinop ve Trabzon Rum İmparatorluğu’nun alınması.

1462 Midilli’nin fethi

1463 Bosna’nın alınması

1470 Eğriboz Adası’nın fethi

1473 Uzun Hasan ile yapılan Otlukbeli Savaşı

1475 Gedik Ahmet Paşa’nın Kırım’ı alması

1481 Fatih’in ölümü ve Gedik Ahmet Paşa’nın Otranto Kalesi’ni alması

II.Bayezid (Veli)

Padişahlığı: 1481-1512

Devrindeki önemli olaylar:

1481 Cem ile savaş yapılması ve Cem’in yenilgiye uğraması.

1482 Cem ile tekrar savaş yapılması ve Cem’in Rodos şövalyelerine sığınması.

1485 Dulkadir ve Ramazanoğulları topraklarının Osmanlı ülkesine katılması ve Mısırlılarla savaşın başlaması.

1495 Cem’in ölümü

1500Modon, Koron ve Navarin Kaleleri’nin alınması

1512 Bayezid’in tahttan feragati ve ölümü.

I.Selim (Yavuz)

Padişahlığı: 1512-1520

Devrindeki önemli olaylar:

1514 Çaldıran Savaşı’nda Şah İsmail’e karşı büyük zafer kazanılması.

1515 Diyarbakır ve Mardin çevresinin alınması.

1516 Mercidabık Zaferi’nin kazanılması.

1517 Ridaniye Savaşı’yla Memluk Devleti’nin yok edilmesi, Mısır’ın alınması ve halifeliğin Osmanlı padişahlarına geçmesi

1520 Yavuz Selim’in ölümü.

I.Süleyman (Kanuni, Muhteşem)

Padişahlığı: 1520-1566

Devrindeki önemli olaylar:

1521 Belgrad’ın alınması.

1522 Rodos Adası’nın alınması.

1525 Fransa Kralı’nın Kanuni’den yardım istemesi.

1526 Macarlara karşı kazanılan Mohaç Savaşı, (Mohaç Meydan Muharebesi)

1529 I. Viyana Kuşatması.

1532 Almanya seferi

1533 Barbaros Hayrettin Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin hizmetine girmesi

1538 Preveze Deniz Zaferi.

1555 İran’la Amasya Barış Antlaşması’nın imzalanması

1566 Zigetvar’ın alınması ve Kanuni’nin ölümü.

II.Selim (Sarı)

Padişahlığı:(1566-1574)

Devrindeki önemli olaylar:

1569: Yemen’in alınması.

1570: Girne, Lefkoşe ve Larnaka’nın alınması.

1571: İnebahtı’da Osmanlı donanmasının yakılması.

1574: II.Selim’in ölümü.

III.Murat

Padişahlığı:(1574-1595)

Devrindeki önemli olaylar:

Çıldır Savaşı’nın kazanılması ve Tiflis’in alınışı.

1579 Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın öldürülmesi.

1584 Tebriz’in alınması.

1595 Padişahın ölümü.

III.Mehmet

Padişahlığı:(1595-1603)

Devrindeki önemli olaylar:

1595: Eğri Seferi ve Haçova Zaferi.

1599: Celali İsyanları’nın başlaması.

1600:Kanije Kalesi’nin alınışı.

1603:3.Mehmet’in ölümü.

I.Ahmet

Padişahlığı:(1603-1617)

Devrindeki önemli olaylar:

1606 Avusturya ile yapılan Zitvatorok Antlaşması.

1607 Celaliler’in yenilgiye uğratılması.

  • Sultan Ahmet Camii onun döneminde yapıldı (1609 – 1616)

1617 I.Ahmet’in ölümü.

I. Mustafa

Padişahlığı 1617 – 1618 / 1622 – 1623

Dönemindeki önemli olaylar:

Ağabeyi I.Ahmetin kardeşini öldürmemiş ancak döneminde 14 yıl sarayda odasında hapsettirmiştir.

Bu süre sonunda hanedanlığın en büyük erkek evladı sıfatıyla 1617 de tahta geçmişse de dengesiz hareketleri nedeni ile ulema, askerler ve devlet erkanı ittifakı ile tahtan indirilmiştir.

Sultan Genç Osman’ın tahttan indirilmesi ve katlinden sonra bir daha tahta geçmiştir.

1623 Şeyhülislam fetvası ile “Akli dengesi tam olmayan birisinin halifelik yapamayacağı” gerekçesi ile tahttan indilemiştir.

1639 yılında Topkapı sarayında sinir hastalığından vefat etmiştir.

II.Osman (Genç)

Padişahlığı:(1618-1622)

Devrindeki önemli olaylar:

1620: Lehistan Seferi.

1622: Yeniçerilerin ayaklanıp 2.Osman’ı tahttan indirmesi ve Yedikule Zindanlarına götürüp öldürmesi.

IV.Murat

Padişahlığı:(1623-1640)

Devrindeki önemli olaylar:

1635: İran Seferi ve Revan’ın alınması.

1638: Padişahın 2. İran Seferi ve Bağdat’ın alınması.

1639: İran ile yapılan Kasrışirin Antlaşması.

1640: IV.Murat’ın ölümü.

I. İbrahim

Padişahlığı: (1640 – 1648)

Devrindeki önemli olaylar:

Ağabeyinin ölümünden sonra tahta geçti.

Ağabeyinin öldüğüne ve padişah olduğuna inanmak istemedi.

Tahta çıktığı ilk dönmede sinir krizi geçiriyordu, sonraları devlet işleri ile bizzat ilgilendi.

IV.Mehmet (Avcı)

Padişahlığı:(1648-1687)

Devrindeki önemli olaylar:

1656 Limni ve Bozcaada’nın Venediklilerden geri alınışı. Köprülü Mehmet Paşa’nın özel şartlar sunarak sadrazam olması.

1663 Uyvar Kalesi’nin alınışı.

1669 Girit’in tamamen Osmanlılar’ın eline geçmesi.

1683 II.Viyana Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanması.

1687 Padişahın tahttan indirilerek hapsedilmesi.

II. Süleyman

Padişahlığı: (1687 – 1691)

Devrinde önemli olaylar

Hayatının 40 yılını sarayda bir dairede hapis geçirmiştir.

Rüşvet ve sefahate karşıydı.

Padişah olduğunda askeri zorbalarla mücadele etmiş ve kısmen başarılı oluştur.

II. Ahmet

Padişahlığı: (1691 – 1695)

Devrinde önemli olaylar

Devlet işleri ile yakından ilgilenirdi.

Hat sanatı meraklıydı, şiirelere düşkündü.

Yazmaya merakı vardi ve bir çok Kuran yazdı.

II.Mustafa

Padişahlığı:(1695-1703)

Devrindeki önemli olaylar:

1696 Ruslar’ın Azak Kalesi’ni almaları.

1699 Karloffça Antlaşması ile Osmanlılar’ın ilk defa toprak kaybetmesi.

1703 Padişahın tahttan indirilmesi.

III.Ahmet

Padişahlığı: (1703-1730)

Devrindeki önemli olaylar:

1711 Baltacı Mehmet Paşa’nın Rusları yenmesi ve imzalanan Prut Antlaşması.

1718 Avusturya ile yapılan savaşlar sonucu Pasarofça Antlaşmasının imzalanması.Lale Devri’nin başlaması.

1730 Patrona halil Ayaklanması’nda padişahın tahttan indirilmesi ve Lale Devri’nin son bulması.

I.Abdülhamit

Padişahlığı: (1774-1789)

Devrindeki önemli olaylar:

1774 Osmanlı Devleti için çok ağır şartlar içeren Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Ruslarla imzalanması.

1783 Ruslar’ın Kırım’ı alması.

1789 Padişahın ölümü.

III.Selim (Halim)

Padişahlığı: (1789-1807)

Devrindeki önemli olaylar:

1791 Avusturya ile yapılan Ziştovi Antlaşması.

1792 Ruslarla yapılan Yaş Barışı.

1798 Napolyon’un Mısır’ı alması.

1804 Sırp ayaklanmasının başlaması.

1807 Kabakçı Mustafa Ayaklanması ile III.Selim’in tahttan indirilmesi.

II.Mahmut (Adli)

Padişahlığı: (1808-1839)

1829 kılık kıyafet inkilabı sonrası kıyafetiyle

Devrindeki önemli olaylar:

1821 Yunanistan’da ayaklanma çıkması.

1826 Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması.

1827 Osmanlı donanmasının Navarin’de yakılması.

1830 Fransızlar’ın Cezayir’i alması.

1833 Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın devlete isyanı ve Kütahya’ya kadar ilerlemesi.Ruslar’la Hünkar İskelesi Antlaşması’nın imzalanması.

1839 Padişahın ölümü.

Abdülmecit

Padişahlığı:(1839-1861)

Devrindeki önemli olaylar:

1839 Tanzimat Fermanı’nın okunması.

1853 Kırım Savaşı ve İngiliz,Fransız ve Osmanlı ortaklığı.

1856 Islahat Fermanı’nın ilanı.

1861 Abdülmecit’in ölümü.

Abdülaziz

Padişahlığı:(1861-1876)

Sultan Abdülaziz

Devrindeki önemli olaylar:

1861-64 yılları arasındaki Karadağ İsyanı

1861-66 Eflak-Boğdan olayları Birleşik Romanya’nın bağımsızlık mücadelesini.

1862-67 Sırbistan ayaklanması, Türk askerlerinin Sırbistan’daki kalelerden çekilmesiyle.

1866-68 Girit’in kayıbı

Hidivlikle yönetilen Mısır’ın özerklik haklarının genişletilmesi neticesinde Mısır eyaletin 1882’de kaybedilecektir

1876 Bulgar isyanı

 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirildi.

Feriye Sarayı’nda 4 Haziran 1876 tarihinde bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu.

II.Abdülhamit

Padişahlığı: (1876-1909)

Devrindeki önemli olaylar:

1876 I. Meşrutiyet’in ilanı.

1878 Padişahın Meclis-i Mebusan’ı kapatması. Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları’nın imzalanması.

1881 Fransızlar’ın Tunus’u alması.

1882 İngilizler’in Mısır’ı alması.

1908 II. Meşrutiyet’in ilanı.

1909 31 Mart ayaklanması ve ardından padişahın tahttan indirilmesi.

V.Mehmet (Reşat)

Padişahlığı: (1909-1918)

Devrindeki önemli olaylar:

1911: İtalyanlar’ın Trablus’ alması.

1912: Balkan Devletleri’nin Osmanlılar’a saldırısı.

1914: I.Dünya Savaşı’nın başlaması.

1915: Çanakkale Zaferi.

1918: Sultanın ölümü.

VI.Mehmet (Vahdettin)

Padişahlığı: (1918-1922)

Devrindeki önemli olaylar:

1918: I.Dünya Savaşı’nın sonu ve İtilaf Devletleri ile imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması.

1920: İstanbul’un İtilaf Devletlerince işgali.

1922: Saltanatın kaldırılması ve 6.Mehmet’in yurdu terk etmesi.

HALİFELİK NEDİR VE NASIL OSMANLIYA GEÇMİŞTİR?

Hz. Muhammed’in temsilcisi olan İslam büyüğünün makamı ve görevi. Halife dünyadaki tüm Müslümanlar’ın lideri sayıldı. Halifelik Hz. Muhammed’in ölümü ile ortaya çıktı. 3 Mart 1924 tarihinde TBMM tarafından kaldırıldı. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra ilk dört halife seçimle başa geldi (Ebubekir, Ömer, Osman, Ali). Daha sonra Emevi , Abbasi ve bazı Mısırlı Sultanlar bu ünvanı kullandı. 1517’de Yavuz Sultan Selim zamanında halifelik Osmanlılara geçti. Cumhuriyet döneminde son buldu. O tarihten sonra hiç kimse halifeliği sürdürmeyi denemedi. Halifeliğin simgesi olan kutsal emanetler günümüzde Topkapı Saray Müzesi’nde sergilenmektedir.

Bu sayfayı değerlendir!
[Total: 2 Average: 5]
Kategoriler: