Kaç Tane Haçlı Seferi Vardır? Olmuştur?

Toplamda 8 tane haçlı seferi olmuştur Bu makalede ise Anadolu üzerinden geçen seferler incelenmektedir.

Haçlı Seferleri haritası

Haçlı seferleri akdeniz ticaretine etkileri nelerdir? Haçlı seferlerinin anadoluya etkileri nelerdir? Kaç tane haçlı seferi vardır / yapılmıştır?

Anadolu üzerinden yapılan haçlı seferleri kaç tane dir? Anadoluda haçlı seferleri.

Haçlı Seferlerinin çıkışı?

Avrupalıların, Akdeniz’e, Akdeniz ticaretine, Doğu Akdeniz limanlarından Çin ve Hindistan’a uzanan ipek ve baharat yolları üzerindeki dünya ticaretine egemen olabilmek amacıyla, din savaşı süsü vererek giriştikleri seferler (1096-1270) 

Haçlı Seferlerinin nedenleri?

Roma imparatorluğu döneminde ipek ve baharat yolları Akdeniz’de birleşirdi; bu bakımdan, kıyılarında büyük uygarlıkların, büyük kentlerin, büyük devletlerin yer aldığı Akdeniz, dünya ticaretinin merkezi sayılırdı. Gerçektende, Akdeniz boyunca ticaret gemileri sürekli olarak Doğu’nun mallarını Batı’ya, Batı’nın mallarını da Doğu’ya taşırlardı. Bu ticaret akışının gereksinmelerini karşılayabilmek için gerek Doğu’daki, gerekse Batı’daki atölyelerde durmadan mal üretilirdi. 

Ancak VII yüzyılda İslamlığın ortaya çıkması, bir süre sonrada, bütün Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika, İspanya kıyılarıyla Akdeniz’in bütün önemli adalarının Müslümanların eline geçmesi üzerine, Akdeniz ticareti de Müslüman egemenliğine girdi. Kuşkusuz bu durum Avrupa’nın iktisadi, siyasal ve toplumsal yapısını alt üst etti. Avrupa’ya feodal düzen, bütün ağırlığı ve bütün kurumlarıyla Müslümanların Akdeniz’de egemenlik kurmalarından sonra yerleşti. 

Avrupa’daki siyaset yaşamına egemen olan küçük feodal, devletlerden her biri iktisadi bakımdan, kendi kendine yeterli birer birim durumuna geldi. Ticaret yaşamı tümüyle ortadan kalktı yada şatolarla, manastırların çevresinde kurulan pazar ve panayırlarda, çok küçük ölçülerde <aynı mübadele> parayla değil, maddeyle yapılan değiş tokuş biçimine dönüştü. Böylece Avrupa, feodalite döneminde hem kendi içinde iktisadi birlikten yoksun, hem de dünya iktisadından kopuk bir duruma geldi. 

İşte Avrupa’nın bu iktisadi durumu, gerçekte Haçlı seferlerinin nedenleri oldu. Ancak geniş kitleleri, kültürsüz feodal beyleri harekete geçirmek için dinsel sloganlar kullanıldı ve bu sloganların başında Kudüs’ü Müslümanların elinden kurtarmak geliyordu. Nitekim Haçlı seferlerinin başlamasından önce, Papa Urbanus II, 1095’te Fransa’nın Clermont kentinde bir açık hava toplantısında Avrupalıları Haçlı Seferlerine çağırdı. O dönemde Anadolu’da Haçlı dalgalarını göğüsleyebilecek güçte bir tek Anadolu Selçuklu Devleti bulunuyordu. Nitekim Anadolu üstünden Kudüs’e ulaşmayı deneyen ilk Haçlı orduları, Anadolu Selçuklu Devleti karşısında eriyip, Kudüs’e güçlerinden büyük ölçüde yitirerek ulaşabildiler. 

Kaç tane haçlı seferi vardır, yapılmıştır? Sorusunu ise aşağıda inceleyebilirisiniz.

1. Haçlı Seferi ne zaman yapıldı?

(1096-1099)

1. Haçlı seferlerinin ilk topluluğu 1096’da Fransız keşişi Pierre l’Ermite yönetiminde harekete geçti. Yaklaşık 100. 000 kişilik bu ordu, daha çok askerlik bilgisinden, düzen ve disiplinden haberi olmayan yoksullar, dilenciler ve aşırı fanatik dindarlardan oluşuyordu. Eylül 1096’da Bizans imparatoru Aleksios I Komnenos tarafından Anadolu’ya geçirilen bu ilk Haçlılar, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan tarafından İzmit’e varmadan büyük ölçüde yok edildiler. Amma I. Haçlı seferinin asıl kuvveti, Avrupa’nın en iyi şövalyelerinden oluşmuş 600-700. 000 kişilik bir ordu halinde Anadolu’ya girdi. Bu güçlü Haçlı Ordusu Anadolu’ya geçmeden önce Bizans imparatorluğuyla bir anlaşma yapmıştı; bu anlaşmaya göre Bizanslılar, Haçlıların Anadolu’ya geçmelerine yardım edecekler, Haçlılarda Anadolu’da ele geçirdikleri toprakları Bizans’a vereceklerdi. Haçlılar ilk iş olarak yirmi yıldan beri Anadolu S. Devletinin başkenti olan İznik’i ele geçirdiler. Ardından I. Kılıçarslan; kendi komutasındaki kuvvetlerle Eskişehir’e çekilip, yeni kuvvetlerle ordunun gücünü artırdı. Daha sonra doğu yönünde ilerleyen Haçlılarla Eskişehir önlerinde bir kere daha karşılaştı, çok kanlı bir savaş oldu, hem sayıca fazla, hem baştan aşağı zırhlı olan haçlı ordusunu yenmeyi başaramadılar. Bunun üzerine I. KılıçArslan ordusunu haçlıların önünden çekti. (4 Temmuz 1097) Bu tarihten sonra Selçuklular, Haçlılarla çete savaşına giriştiler, sürekli baskınlar düzenleyerek su ve yiyecek stoklarını yok etme yolunu denediler. Eskişehir yenilgisi üstüne Marmara bölgesi ellerinden çıkan Selçuklular başkentlerini Konya’ya taşıdılar ancak burada da barınamayarak kenti boşaltmak zorunda kaldılar. Haçlı Konya’yı aldıktan sonra Kayseri, Göksu, Maraş yoluyla Çukurova’ya indiler. Selçukluların Haçlılar karşısında uyguladığı çete savaşı taktiği büyük ölçüde başarılı olmuş, Haçlılar Torosları aştıklarında sayıları 100. 000’e kadar inmişti. Torosları aştıktan sonra Urfa, Antakya’yı alıp burada kontluklar kuran Haçlılar, 15 Temmuz 1099 da Kudüs’ü alarak burada Kudüs Latin Krallığını kurdular. 

2. Haçlı Seferi ne zaman yapıldı?

(1147-1149)

2. Haçlı Seferi, Musul Hükümdarı İmadeddin Zengi 1144’te Urfa’yı geri alınca, Avrupalılar yeni bir haçlı seferi hazırladılar ve bu haçlı seferine Alman imparatoru Konrad III ile Fransa kralı Louis VII de katıldı. Konrad III 75000 kişilik ordusuyla Anadolu’ya girdi. Ancak Anadolu S. Hükümdarı Mesut karşısında yenilgiye uğradı. Bunun üzerine ordusundan yaklaşık 5000 kişiyle birlikte İznik’e dönüp Fransa kralı Louis VII ile birleşti. Haçlılar ancak İznik, Balıkesir, Bergama, İzmir, Efes, Denizli, Antalya yoluyla Akdeniz kıyılarına indiler ve deniz yoluyla Suriye’ye geçebildiler. II. Haçlı Ordusu daha sonra Şam’ı kuşattı amma bir sonuç elde edemedi. 

Haçlılarla mücadeleye girişen Mısır Hükümdarı Selahattin Eyyubi, Haçlıları önce Merc-i Uyun’da yendi, daha sonra ellerindeki Beyt’ül Ahzan kalesini aldı. Bu başarıların ardından 1187’de Hattin’de büyük bir Haçlı ordusunu yenilgiye uğrattı. Bu savaşta Kudüs Latin Kralı Gui De Lusignan başta olmak üzere, krallığın ileri gelenlerinin pek çoğu Selahattin Eyyubi’ye tutsak düştü. Bu zaferden sonra Eyyubi, Haçlılardan Temmuz 1187’de Taberiye ve Akka’yı, Ağustosta Beyrut’u Eylül’de Gazze’yi ve Ekim 1187 dede Kudüs Latin krallığının başkenti Kudüs’ü aldı. Onun bu başarıları III. haçlı seferinin başlangıç sebebi oldu.

3. Haçlı Seferi ne zaman yapıldı?

(1189-1192)

Friedrich Barbarossa’nın Haçlı Seferi

Friedrich Barbarossa için Göksu Irmağında anıt

3. Haçlı Seferi için Alman imparatoru Friedrich I. Barbarossa çok büyük bir orduyla Anadolu’ya girdi. Haçlıları yine başlarında II. Kılıç Arslan’ın bulunduğu Anadolu Selçukluları karşıladı. I. Friedrich Barbarossa, Sultan II. Kılıç Arslan’la anlaşarak savaşmadan ülkesinden geçme izni aldı. Ancak yaşlanmış olan II. Kılıç Arslan haçlılar Anadolu’ya girdiklerinde, ülkesini onbir oğlu arasında bölüştürmüştü, dolayısıyla A. S. Devleti siyasal bir birlikten yoksundu. Almanlar Anadolu’da ilerlerken önce göçebe Türkmen boylarının saldırılarına uğradılar, Konya önlerinde asıl A. S. Devletinin kuvvetleriyle karşı karşıya geldiler. Haçlılar A. S. Devletinin başkenti Konya’yı almayı başardılar. Haçlılar Konya’dan sonra Karaman yönünde harekete geçtiler. Ancak Friedrich BARBAROSA Kudüs’e ulaşmadan Göksü Irmağı olarak bilinen Kydnos çayında boğularak öldü, ordusu Akdeniz kıyılarını izleyerek filistin’e ulaştı. Alman imparatorunun karadan Kudüs’e geçmesine karşılık İngiltere Kralı Aslan yürekli Richard ile Fransa kralı Philippe-Auguste, İtalyan kentlerinin yardımıyla deniz yoluyla Filistin’e geldiler. Haçlılar İlk iş olarak Akka kalesini ele geçirdiler. Ancak aynı sırada Philippe-Auguste aslan yürekli Richard ile anlaşamadığından seferi terk ederek ülkesine döndü. Böylece, hem haçlıların gücü azalmış, hem de başlarına iyi bir asker kötü bir siyasetçi olan Richard geçmiş oldu. III. haçlı seferinde haçlıların tek başarısı Akka kalesini almak oldu. 

4. Haçlı Seferi ne zaman yapıldı?

(1202-1204)

Alman imparatoru Heinrich III’ün düzenlediği IV. Haçlı seferine Venediklilerde bütün deniz kuvvetleriyle katıldılar. Ancak bu haçlı seferi, Kudüs yerine Ortodoks Bizans’a karşı yapıldı. Seferin Bizans’a yönelmesinin temel nedeni, Akdeniz ve Karadeniz ticaretinde Bizans ile Venedik arasındaki rekabet ve Bizans’ta Angeloslar arasındaki imparatorluk çekişmeleri gibi. 

1195’te tahtan indirilen ve gözleri kör edilen İsaakios II Angelos’un oğlu prens Aleksios, hapisten kaçıp Venedik’e gelmiş ve babasının yerine geçmiş olan Aleksios III Angelosa karşı Venediklilerden ve öbür Haçlılardan yardım istemişti. Bunun üzerine Haçlı ordusu, Kudüs seferinden vazgeçip, Aleksiosun isteğini Bizansın kendilerine büyük bir para vermesi karşılığında kabul etti. Venediklilerde haçlı ordusunun atlarını ve erlerini, para karşılığı Bizans önüne taşımayı kabul ettiler. Haçlı ordusu 24 Haziran 1203’te İstanbul’a geldi ve kent 17 Temmuz 1203’te Haçlıların eline geçti. Daha önce tahtan indirilmiş olan Angelos yeniden tahta çıkarıldı, oğlu Aleksiosta, Aleksios IV adıyla ortak imparator ilan edildi. Ancak Bizanslılar Haçlılara vermeyi vaat ettikleri parayı ödemeyince Haçlılar davranışlarını değiştirip 13 Nisan1204’te saldırıya geçip kente girmeyi başardılar. Bizans üç gün süreyle yağma edildi, yakılıp yıkıldı. Haçlılar kente egemen olduktan sonra, daha önce Mart 1204’te İstanbul önlerinde kendi aralarında yaptıkları ve Bizans imparatorluğu topraklarının bölüştürülmesiyle ilgili anlaşmaya uygun olarak, imparatorluk topraklarını kendi aralarında pay ettiler, sonrada haçlı komutanlarından Marki Bonifacio Di Monferratoyu imparatorluk tahtına çıkardılar. Böylece İstanbul’da bir Katolik Latin imparatorluğu kurulmuş oldu. (1204-1261)

Haçlı Seferlerinin Sonuçları Nedir?

Haçlı Seferlerinin Anadolu’ya etkileri

1- Anadolu üstünden Bizans’a doğru yönelen Selçuklular Marmara bölgesiyle Ege bölgesinin bazı kesimlerini yeniden Bizans’a bırakarak iç Anadolu’ya çekilmek zorunda kaldılar. Bu durum İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesini, dolayısıyla Türklerin Balkan Yarımadasına geçişlerini birkaç yüzyıl geciktirmiş oldu. Haçlı seferlerinin sonuçları nedir? Sorusuna cevap olarak verilebilmekte.

2- Haçlı seferleri sırasında, yüzbinlerce insandan oluşan Haçlı orduları, Fransa’dan Doğu’ya doğru Avrupa’yı aşmış, böylece feodal dönemin birbirinden kopuk, kendi içine kapalı siyasal ve iktisadi yaşamı bir dereceye kadar son bulmuş Avrupalılar birbirlerini daha yakından tanıma olanağı elde etmişlerdi. Bu durum Avrupa’da ulusal krallıklara doğru geçişi çabuklaştıran bir etki oldu. 

3-Avrupalılar gerek haçlı seferleri, gerekse Doğuda kurdukları devletler aracılığıyla Doğu uygarlıklarını, Doğunun bilim, düşünce ve sanayi yaşamını yakından tanıma olanağı elde ettiler. 

4-Haçlı seferleri iktisadi bakımdan en çok İtalyan kent devletlerinin (Pisa, Genova, Venedik)işine yaradı. Bu seferler sırasında İtalyanlar büyük kazanç sağladılar. Ayrıca Doğuda kurulan küçük haçlı devletleri İtalyan tüccar devletlerine çeşitli ticari kapitülasyonlarla, imtiyazlı ticari bölgeler verdiler. Haçlı seferlerinden sonra Doğu Akdeniz ülkeleriyle Avrupa arasında yapılan ticaret, İtalya kentlerinin ve tüccar devletlerinin eline geçti. İtalyanların Haçlı seferlerinden büyük kazançlar sağlamalarına karşılık, bu savaşların asıl sıkıntısını çeken İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkeler hemen hiçbir iktisadi çıkar elde edemediler.